Рекламна тарифа

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Под „реклама” се разбира всеки графичен и текстови материал, публикуван на сайта In LIFE и рекламна заставка, рекламен клип и видео материал (в това число продуктово позициониране), излъчени в линейния график на IN LIFE TV срещу заплащане.

inLIFE си запазва правото да променя рекламната тарифа по всяко време,като клиентите,встъпили вдоговорни отношения преди промяната на тарифата, са защитени от евентуално повишение на цените в рамките на предплатения период.

Цените за видео излъчване и публикуване на реклама се определят съобразно актуалната рекламна тарифа, публикувана на интернет адрес: http:/inlife.bg/рекламна-тарифа.

Заявки за публикуване на реклама се приемат на електронен адрес: office@inlife.bg, не по-късно от 5 работни дни преди старта на кампанията.

inLIFE си запазва правото да откаже или свали реклама,която съдържа или чрез хипер-връзка води досайтове, съдържащи материали, противоречащи на българското законодателство, приложимите в страната международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, криещи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави. В горните случаи, inLIFE не дължи компенсация на рекламодателя.

Всички рекламни материали, включително тяхното изработване и излъчване, следва да спазват правилата и са под юрисдикцията на Закона за радио и телевизия и другите законови и подзаконови нормативни актове, касаещи рекламно присъствие в телевизионен продукт.

Всички нетни суми до1000лв. се заплащат авансово, в срок от 2дни до започване на кампанията. Нетни суми над 1000лв.се заплащат разсрочено,по договаряне.

Дължимите суми се превеждат по следната банкова сметка.


Технически изисквания
Рекламните банери се приемат във формат: .jpg, .gif, .png или HTML. Банерите трябва да бъдат с вграден линк, който да се отваря в нов прозорец. Външни видеа, филми, клипове и заставки се приемат във формат: MP4 с резолюция HD 1920/1080